facebook
  Aktywnie   
  Profesionalnie   
  Konkurencyjnie   
   695 591 900   
1. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE DARIUSZ BRYŁA, DB-ACTIVE KATARZYNA BRYŁAWarunki uczestnictwa są integralną częścią Umowy z Klientem.
Uczestnikami imprezy są osoby wymienione w zgłoszeniu na imprezę.
ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie umowy o udział w imprezie następuje w chwili podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego oraz Biuro umowy. Podpisując umowę – zgłoszenie, klient potwierdza, iż zapoznał się z warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej ‘DB-ACTIVE’ Dariusz Bryła, ‘DB-ACTIVE’ Katarzyna Bryła, które stanowią integralna część umowy i je akceptuje.
2. Rezerwacja miejsc jest równoznaczna z wpłatą zaliczki. Pozostałą kwotę uczestnik imprezy winien wpłacić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wejściem w życie podpisanej umowy.
3. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 30 dni, Uczestnik jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty. Nie uzupełnienie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z imprezy z winy Uczestnika.
4. Podstawą do otrzymania świadczeń przy wyjazdach grupowych jest obecność na listach uczestników i pełna opłata imprezy.
5. Uczestnik zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie wymagane przez biuro dokumenty. Brak dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika. W razie zmiany adresu, nazwiska, wymiana paszportu etc. Uczestnik jest zobowiązany poinformować biuro, w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Za zaniedbanie tego obowiązku, Organizator nie ponosi odpowiedzialności i za skutki z tego wynikłe.
6. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni odpowiadają za szkody wyrządzone z jego winy podczas trwania imprezy i zobowiązani są do pokrycia wszelkich strat powstałych z tego tytułu w miejscu powstania szkody.
7. W przypadku zamówień zbiorowych na wykonanie i przeprowadzenie imprezy turystycznej, Umowę podpisują osoby do tego upoważnione. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, oświadczają, że posiadają pełnomocnictwo do jej zawarcia ( np. w przypadku wycieczek szkolnych jest to zgoda rodziców/prawnych opiekunów). Osoba upoważniona, o której mowa wyżej, oświadcza ponadto, że zgłoszenie osób wykazanych w zamówieniu zbiorowym poprzez podanie ich danych osobowych przy podpisywaniu Umowy nastąpiło po zapoznaniu się tych osób z obowiązującymi Warunkami Uczestnictwa, informacjami o warunkach ubezpieczenia oraz ramowym programem imprezy. Oświadczenie to dotyczy również zgody reprezentowanych osób na udział w imprezie turystycznej.


REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja z udziału w imprezie wymaga wyłącznie formy pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez biuro. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie biuro potrąci z wniesionych przez uczestnika wpłat, wartość faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów. Potrącenia nie mogą przekroczyć:
a. 25 % ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje w terminie 30 - 16 dni przed rozpoczęciem imprezy
b. 50 % ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje w terminie 15 - 7 dni przed rozpoczęciem imprezy
c. 90 % ceny imprezy, gdy rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 6 dni przed rozpoczęciem imprezy.
2. Uczestnik ma obowiązek pokryć koszta poniesione przez Organizatora, także w przypadkach rezygnacji z takich przyczyn jak, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, choroby wypadki losowe czy nie zgłoszenie się na zbiórce lub miejscu realizacji imprezy. Klient ma możliwość ubezpieczenia się na wypadek konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie.
3. Zwrotu dokonuje biuro, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.


ZMIANA PROGRAMU IMPREZY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Biuro ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych, jak brak wymaganego minimum uczestników, siły wyższe, decyzje władz państwowych i innych instytucji.
2. Biuro może również z przyczyn od niego niezależnych dokonać zmiany programu.
3. W przypadku istotnej zmiany programu ( np. zmiana środka transportu, trasy, zakwaterowania), Uczestnik ma prawo zrezygnować z imprezy, a Biuro zwraca wpłatę bez potrąceń. Po otrzymaniu zawiadomienia telefonicznie lub pisemnie o istotnej zmianie programu, Uczestnik powinien w ciągu 3 dni zawiadomić Biuro o rezygnacji lub zgodzie na udział w imprezie. Brak zawiadomienia w powyższym terminie uważany będzie za akceptację nowych warunków.
4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej. Jednak Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonane lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i regulaminów obowiązujących w miejscach pobytu w kraju i za granicą.
6. Klient ma prawo przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie to będzie skuteczne, jeżeli klient zawiadomi o tym organizatora na piśmie min 21 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.


REKLAMACJE USŁUG
1. Ewentualne skargi i reklamacje należy zgłaszać w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Nie dotrzymanie tych terminów jest równoznaczne z uznaniem reklamacji za uzasadnioną. W przypadku odmowy reklamacji organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.
2. W przypadkach koniecznych z przyczyn od siebie niezależnych Biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy oraz cen uzależnionych między innymi od stawek taryf przewozowych i pobytu. W okresie 21 dni przed datą wyjazdu, cena ustalona w umowie nie może ulec zmianie.
3. Nie uważa się za wadę usterek lub niedogodności, o których Uczestnik wiedział lub był poinformowany w momencie podpisania umowy.
4. Biuro nie odpowiada i nie zwraca pieniędzy za dobrowolne zrezygnowanie przez Uczestnika imprezy z atrakcji, czy części programu.
5. W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r./Ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o Usługach Turystycznych

W realizacji Umowy Biuro kierować się będzie zawsze dobrem Klienta i zasadami współżycia społecznego.


UBEZPIECZENIE
Biuro Turystyki Aktywnej ‘DB-ACTIVE’ Dariusz Bryła, ‘DB-ACTIVE’ Katarzyna Bryła zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych ( Dz.U.1997 nr 133, poz.884) i późniejszymi zmianami, w tym Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 o zmianie ustawy o usługach turystycznych, posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., jej beneficjantem jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Klienci Organizatora ubezpieczeni są zgodnie z umową W AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. na podstawie Umowy Generalnej od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10.000,00 zł. Każdy uczestnik imprezy może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na własny koszt na sumę ubezpieczenia wyższą niż w/w warunki. Organizator został zobowiązany przez ubezpieczyciela , by zwrócić uwagę Klientów na ciążące na nim, w związku z umową ubezpieczenia obowiązki: na udostępnienie AXA dokumentacji z przebiegu leczenia, zwolnieniu lekarzy leczących Klienta w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec AXA.


WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW AXA UBEZPIECZENIA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia - na terenie Rzeczpospolitej polskiej - warunki
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia - imprezy turystyczne za granicą obozy letnie

Formularz zgłoszenia szkody przez poszkodowanego dostępne na stronie http://www.axa-polska.pl/navi/39000.
Aders do korespondencji :
Inter Partner Assistance Polska S.A ul. Chłodna, 51 00-867 Warszawa, Tel: +48 (22) 575 90 80

WARUNKI UBEZPIECZENIA TUiR „WARTA” S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:

1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia - imprezy turystyczne za granicą obozy zimowe